ИЗБРАНИ СТАТИИ

FEATURED ARTICLES

РЕАЛНИЯТ СВЯТ НА ИДЕИТЕ "Едно" - пътешествията като вдъхновение за научнофантастичен роман Градът на Бъдещето, където Човекът побеждава Машините Боян Бенев: Навлизаме в епоха, в която образованието ще е по-ценен ресурс от нафтата 20 въпроса: Боян Ст. Бенев Нов български фантастичен роман рисува сюрреалистичен вариант на живота на Балканите "Едно" показва фантазиите на Боян Ст. Бенев Фантастичният роман „Едно“ – много идеи, обединени по интересен начин
THE REAL WORLD OF IDEAS "One" - travel as inspiration for a science fiction novel The city of the Future, where Man defeats the Machines Boyan Benev: We are entering an era in which education will be a more valuable resource than oil 20 questions: Boyan S. Benev A New Bulgarian Sci-Fi Novel Paints a Surreal Version of Life in the Balkans "One" shows the fantasies of Boyan S. Benev The fantastic novel "One" - many ideas, combined in an interesting way

Безброй поколения вперваха поглед нагоре с благоговение. Сега технологията е готова. Почти. Хела най-сетне може да бъде достигната!

Countless generations stared up in awe. Now, the technology is ready. Almost. Hella can finally be reached!

написано от Боян Ст. Бенев

written by Boyan S. Benev

Едно Изд.О2/1.1

One Rev.O1/1.1

„ЕДНО“ разказва за свят, който прилича на нашия, но е и различен. След като е било на ръба на разрушение, човечеството е постигнало бурно технологично и социално развитие, изобилие от ресурси и крехък баланс на властта. В този ключов момент всички погледи са вперени нагоре, към мечта от началото на времето, която предстои да бъде реализирана. Хела вече е близо и предстои първата мисия до нея - до луната.

Огромна отговорност тежи върху раменете на Айла - хиляди са посветили кариерите на мисията, милиарди са вложили надеждите си в нея, а връзката ѝ с изследователите в мисията, Томиас и Иона, е твърде лична.

Задкулисно, струните на властта дърпат в различни посоки, а успехът на мисията е единственият залог на мира.

Надежди и очаквания, напрежение и страх. Всичко ще се събере в най-внушителното предизвикателство, което света е срещало. По коя пътека ще тръгнат? Дали ще имат избор?

One is a story about a world, familiar, yet very different to our own. After teetering on the edge of collapse, the Earth has gone through a period of rapid social and technological change. Now, it finds itself with an abundance of resources and a delicate balance of power.

In this key moment, all eyes are on the sky. Towards a dream as old as humanity itself. A dream about to be realised. Hela is close and the first mission to reach her – the moon – is near.

A huge burden of responsibility rests on Ayla’s shoulders – thousands have dedicated their careers to the mission. Billions have imbued it with their hope. Closer still, her connection to Tomias and Jonah, the two young Explorers, is all too personal.

Behind the scenes, the strings of power pull in different directions. Success is the only way to ensure lasting peace.

Hopes and expectations, tension and fear. Everything will come together in the most significant challenge the world has faced. Which path will they go down? Will they have a choice?

+

Order Confirmed

поръчката е потвърдена